• Reklmacje

REKLAMACJE

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zm.).  

Drogi konsumencie masz prawo:

  1. do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy.  
  2. możesz złożyć reklamację z tytułu rękojmi i żądać:
  • wymiany towaru na nowy; 
  • naprawy towaru; 
  • obniżenia ceny; 
  • odstąpienia od umowy –o ile jest to wada istotna. 

FORMA ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Zalecamy zrobić to pisemnie. Proszę opisać zauważoną wadę oraz określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.

Pismo reklamacyjne należy przekazać na adres email bądź wysyłać listem poleconym.

TERMIN ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Żądanie wynikające z rękojmi należy złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu. 

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

W przypadku gdy żądanie złożone przy reklamacji dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny towaru, Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku gdy nie dotrzymam tego terminu uznaje się, że reklamacje za zasadną. 

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym zgłoszeniu reklamacyjnym jest PROERO WOJCIECH PETTKE, ul. Urocza 13B/14, 83-000 Juszkowo. e-mail: pro-ero@o2.pl.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w PROERO WOJCIECH PETTKE nadzoruje Wojciech Pettke email: pro-ero@o2.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów rozpatrzenia reklamacji i archiwizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.  

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie:

-  art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

- art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu reklamacji oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres 1 roku od dnia rozliczenia reklamacji.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia.  

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).  

Podanie danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji procesu reklamacyjnego a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia niniejszej reklamacji.

  • Sklep zamknięty

w budowie